Richtlijnen voor de poster

Wat is een statistiekposter?

  • Het is eenvoudig en heeft een logische structuur  waarbij  de hoofdvraag, de methodiek, resultaten en conclusies op de poster  slim zijn georganiseerd.
  • Het bevat zowel grafische- als numerieke weergaven van data waarbij de betekenis van data ook besproken wordt.
  •  De inhoud van de poster spreekt voor zich. Er is geen extra bron, bijlage of commentator nodig.
  •  De informatie op de poster is visueel aantrekkelijk  waarbij de creativiteit tot uiting komt.
  •  Het is op een afstand van 2 meter leesbaar.

Voorbeeldposters:  Op de internationale websitepagina zijn er voorbeeldposters beschikbaar.

Maak een statistiekposter in 5 stappen:

  • Bedenk een onderzoeksvraag: 

Formuleer een onderzoeksvraag of definieer een issue over een interessant onderwerp. Kies het onderwerp zodanig dat het verzamelen van primaire data of het vinden van secundaire data makkelijk is.

  • Verzamel data:

Voordat je data voor je onderzoek verzamelt, denk er zorgvuldig over na welke meetmethoden er nodig zijn. Klik hier voor meer informatie over verschillende manieren van dataverzameling en steekproefselectie.  Wanneer je gegevens uit andere bronnen gebruikt, let er wel op dat ze betrouwbaar zijn. Zorg ook ervoor dat je in je poster een duidelijke bronvermelding hebt (d.w.z. de naam van de auteur, titel van de publicatie, internetadres enz.) voor alle externe bronnen waaruit je gegevens of statistieken hebt verkregen die je niet zelf hebt geproduceerd.  Denk er ook aan dat je data aselect en representatief is.

  • Data voorbewerken (zo nodig): 

Er zijn vele factoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van je data. Hierbij enkele vragen daarover waar je rekening mee kunt houden: Is je data een goede afspiegeling van de populatie? Is het nodig om je manier van steekproeftrekking aan te passen? Aangezien bij het verzamelen van data de mensfactor een cruciale rol speelt, kan het zo zijn dat er in je data ook fouten zitten. Wat zouden de mogelijke bronnen van dergelijke fouten kunnen zijn in je data? Hoe zou je ze kunnen beperken? De fouten kunnen ook optreden tijdens het observeren of tijdens het meten. Hoe zou je de invloed op deze fouten ook kunnen verminderen?

  • Analyseer data: 

Analyseer de verzamelde data met de hand of met behulp van een computerprogramma. Vergeet niet dat je originele vraagstukken en kwesties aan het onderzoeken bent. Gebruik zowel grafische- als numerieke methoden om je data te beschrijven, b.v.: staafdiagrammen, lijndiagrammen, cirkeldiagrammen, tabellen, boxplots, frequentieverdelingen en de statistische kwantiteiten zoals  gemiddelde, modus, modale klasse, mediaan, kwartielafstanden, standaarddeviatie, verwachtingswaarde enz.

Conclusies

Nadat je de data hebt geanalyseerd, ga je je onderzoek concluderen. Uitgaande van een originele vraagstuk kunnen de volgende vragen je helpen bij het toelichten van je conclusies: Wat heb je geleerd van je data en van je resultaten? Zijn je data en resultaten belangrijk?  Voor wie? Waarom? Wat zijn de consequenties/implicaties van je bevindingen? Is er sprake van tekortkomingen/beperkende factoren in je aanpak?  Heb jij twijfels over de kwaliteit van je data? (steekproefgrootte, databronnen enz.).  Heb je suggesties/aanbevelingen voor de toekomst?

Het gedeelte van je poster over de conclusies is erg belangrijk. Het gaat bij het maken van een statistiekposter namelijk vooral erom  dat je laat zien dat je je bevindingen kan communiceren.

Poster op papier of digitaal:

Beide opties zijn toegestaan. Is de poster op papier, dan wordt er een digitale foto van ingezonden met voldoende kwaliteit (minimaal 300 dpi). De poster mag zowel verticaal als horizontaal ingericht worden. Posters moeten tweedimensionaal zijn (één blad) en eenzijdig: maximale grootte is A1 (841 mm x 594 mm of 33.1 in x 23.4 in) en maximale bestandgrootte is 10MB. Als het een digitale poster is, dan moet de lettergrootte zo groot zijn dat als het in A1 werd afgedrukt, het op een afstand van 2 meter (7 feet) leesbaar zou zijn. Het wordt aanbevolen om aan de zijkanten van de poster  voor marges van 3 cm te zorgen zodat het ingekaderd kan worden.

Inhoud:

Het is de bedoeling dat de poster voor zich spreekt: het geeft een snel doch duidelijk beeld over de boodschap van het onderzoek. De poster bevat in ieder geval de volgende elementen: probleembeschrijving (onderwerp), de methodiek, een bespreking van de belangrijkste resultaten, conclusies. De tekst heeft een eenvoudige taal. Het gebruik van de visuele elementen zoals plaatsjes, grafieken en tabellen  is een onmisbaar aspect van de poster. Hierbij is het wel belangrijk dat deze visuele elementen van een titel en een beschrijving  worden voorzien die duidelijk maken om welke kernboodschap het daarbij omgaat.

Klik hier voor meer suggesties over het maken van een poster.