Prijzen ISLP-2019

Internationale prijzen: 

Voor beide categorieën geldt het volgende:

Eerste prijs:  €450,-

Tweede prijs: €350,-

Derde prijs: €200,-

Nationale prijzen: 

Voor beide categorieën geldt het volgende:

Eerste prijs: €200,-

Tweede prijs: €100,-

Derde prijs: €50,-

De winnaars van het eerste prijs dingen dan mee naar de interna­tionale prijzen die op het 62e wereld­congres van het Interna­tional Statis­tical Instute (ISI) in Kuala Lumpur (Malei­sië) zullen worden uitge­reikt.

Aankondiging ISLP-2019

Aan de sinds 2007 gehou­den interna­tionale poster­wed­strijd voor statis­tiek mogen dit school­jaar ook leerlin­gen uit Neder­land deelne­men. Een nationa­le jury bepaalt in het voor­jaar van 2019 welke inzen­dingen interna­tionaal worden genomi­neerd. Deze posters dingen dan mee naar de interna­tionale prijzen die op het 62e wereld­congres van het Interna­tional Statis­tical Instute (ISI) in Kuala Lumpur (Malei­sië) zullen worden uitge­reikt.
De wed­strijd wordt georga­niseerd in het kader van het Interna­tional Statis­tical Litera­cy Project (ISLP), onder de paraplu van de Interna­tional Associa­tion for Statis­tical Educati­on, de onder­wijsaf­deling van het ISI. Het ISLP heeft tot doel, de bewust­wording te bevorde­ren van het belang van statis­tiek in de maat­schap­pij van nu en morgen. De poster­wed­strijd is een van de vele activi­teiten binnen dit project. Momen­teel doen 92 landen mee aan de poster­wed­strijd.

Poster­thema

De op­dracht voor het maken van een poster is heel ruim. Presen­teer op een poster een verhaal over een reeks gege­vens. Maak de data inzich­telijk met behulp van grafie­ken of tabel­len. Kijkers moeten in één oogop­slag zien welke bood­schap de poster bevat. Het thema is hele­maal vrij. Op de interna­tionale wed­strijd­pagina staan waarde­volle advie­zen voor het maken van een goede poster. Ook is er via deze webpagi­na specia­le softwa­re beschik­baar gesteld waarvan gebruik mag worden gemaakt. Het staat deelne­mers echter volle­dig vrij om hun eigen hulpmid­delen te kiezen. De wed­strijd is bedoeld voor teams van 2 tot 5 leerlin­gen. Er worden twee leef­tijdsca­tegorie­ën onder­schei­den, te weten de catego­rie van deelne­mers die in of na 2000 geboren zijn en de catego­rie van deelne­mers die in of na 2003 geboren zijn.

Nationa­le wed­strijd

Het nationa­le deel van de wed­strijd wordt op 30 maart 2019 afgeslo­ten met de bekend­making van drie prijs­win­naars per leef­tijdsca­tegorie. De win­naars van de eerste prijs mogen Neder­land verte­genwoor­digen bij de interna­tionale wed­strijd. De jury en de prijzen van zowel de nationa­le als van de interna­tionale wed­strijd worden nog bekend gemaakt. Aan deelna­me zijn geen kosten verbon­den.

Informa­tie en aanmel­den

Docen­ten kunnen hun team tot 1 februa­ri 2019 aanmel­den via info@islp-neder­land.nl. De dead­line voor de inzen­dingen is vrijdag 8 maart 2019, 23:59 uur. Volg deze link voor meer informa­tie.
Harun Cetin
Coördi­nator ISLP-Neder­land
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op nummer 830 van WiskundEbrief.  Met dank aan de heer Gerard Koolstra, de redacteur.